Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty
Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Regulamin programu "Nagrody za Punkty"

  
REGULAMIN  PROGRAMU  „ Nagrody za Punkty”

Sklepu internetowego www.sklep.permanentnywarszawa.pl

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki programu partnerskiego  „ Nagrody za Punkty” sklepu internetowego www.sklep.permanentnywarszawa.pl, zwanego dalej "Programem".

1.2.  Organizatorem Programu jest IGMAR Magdalena Bogulak z siedzibą w 00-672 Warszawa, ul. Piękna 52, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3.  Program skierowany jest do przedsiębiorców, dokonujących zakupów towarów w sklepie internetowym www.sklep.permanentnywarszawa.pl, zwanym dalej Sklepem Internetowym.

1.4.  W Programie mogą brać udział wyłącznie osoby i podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) (dalej: "Uczestnicy"), nabywające towary w Sklepie Internetowym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Osoby fizyczne nie posiadające statusu przedsiębiorcy zgodnie z ww. ustawą, nie biorą udziału w Programie.

1.5.  Celem Programu jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im punktów, w zamian za dokonywane w Sklepie Internetowym zakupy, które gromadzone są indywidualnym koncie Uczestnika i mogą następnie podlegać wymianie na nagrody.

1.6.  Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

2.    PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 

2.1.  Do programu zostaje automatycznie zakwalifikowany każdy Uczestnik będący przedsiębiorcą, który dokona rejestracji jako firma, utworzy swoje konto w Sklepie Internetowym oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin.

2.2.  Uczestnicy, którzy posiadają już zarejestrowane konta firmowe w Sklepie Internetowym, zostają automatycznie zakwalifikowani do Programu z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu i po jego akceptacji przez Uczestnika.

2.3.  Uczestnik, który nie chce uczestniczyć w Programie, powinien przesłać do Organizatora e-mail na adres sklep@permanentnywarszawa.pl z prośbą o wyłączenie z Programu. Po otrzymaniu takiego e-maila Organizator wyłączy Uczestnika z Programu.

2.4.  Przystąpienie i uczestnictwo w Programie są bezpłatne.


3.    PRZYZNAWANIE  PUNKTÓW

3.1. Uczestnik dokonując zakupów online w Sklepie Internetowym, gromadzi na swoim koncie punkty Programu.

3.2. Punkty Programu są przyznawane za zakup online produktów w Sklepie Internetowym. Przy produktach oferowanych w Sklepie Internetowym określona jest ilość punktów przyznawanych za zakup tego produktu. Jeżeli przy danym produkcie brak jest informacji o ilości przyznanych punktów za zakup tego produktu, oznacza to, ze za ten produkt Organizator nie przyznaje punktów w Programie.

3.3.Punkty Programu są przyznawane za zakupy dokonane przez Uczestnika od dnia przystąpienia Uczestnika do Programu.

3.4. Punkty Programu naliczane są na koncie Uczestnika automatycznie, z chwilą dokonania zakupu produktu, do którego przypisana jest określona ilość punktów.

3.5.Organizator zastrzega sobie prawo anulowania odpowiedniej ilości punktów Programu w przypadku zwrotu towarów zakupionych w Sklepie Internetowym przez Uczestnika.

3.6. Uczestnik w każdym czasie może sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów Programu. Informacja o ilości zgromadzonych punktów jest dostępna po zalogowaniu się na swoje konto.

3.7.      Punkty w Programie nie są naliczane na kontach osób zarejestrowanych w Sklepie Internetowym jako osoby fizyczne. Osoby takie nie biorą udziału w Programie (zgodnie z pkt. 1.4. Regulaminu) i nie uzyskują prawa do nagród w Programie. Jednakże osoba posiadająca takie konto może zostać zakwalifikowana do Programu i uzyskać prawo do wymiany punktów na nagrody, po udokumentowaniu, iż nabywała produkty jako przedsiębiorca i po zmianie statusu konta na firmowe.

3.8. Zgromadzonych na koncie Uczestnika punktów Programu nie można wymieniać na gotówkę, nie można także ich odsprzedawać, wymieniać ani darować;

 

4. WYMIANA  PUNKTÓW  NA  NAGRODY 

 

4.1. Uczestnik będzie mógł wymieniać zebrane przez siebie punkty Programu na nagrody, po osiągnięciu progu aktywacji, tj. po uzbieraniu min. 100 pkt. Osiągnięcie progu aktywacji odblokowuje możliwość wymiany punktów Programu przez Uczestnika na stałe.

4.2. Każdy Uczestnik może wymienić posiadane przez siebie punkty Programu na następujące nagrody:

a) 100 punktów      -     biżuteria do wyboru: kolczyki, broszka lub bransoletka (wartość: 150 zł.);
b) 200 punktów      -     komplet igieł do makijażu (wartość: 217 zł.);
c) 300 punktów      -     bon na zabieg w Instytucie Sharley (wartość 300 zł.);
d) 400 punktów      -     jednorazowy rabat na zakupy w Sklepie Internetowym (wartość: 250 zł.);
e) 500 punktów      -     jeden barwnik do wyboru: do ust lub brwi (wartość: 517 zł.);
f) 600 punktów       -     tulejka do linera LTL (wartość: 517 zł.);
g) 700 punktów      -     końcówka do linera LTL  (wartość: 662 zł.);
h) 800 punktów      -     modna torba damska  (wartość: około 700 zł.);
i) 900 punktów       -     zestaw końcówek do linera LTL: tulejka, końcówka, śrubka (wartość: 1189 zł.);
j) 1000 punktów     -     do wyboru: 1 dzień doszkolenia, lub makijaż permanentny oczu lub ust lub brwi  (wartość: od 1.000 do 1.200 zł.);
k) 1100 punktów    -     Weekend we dwoje w ekskluzywnym hotelu SPA (wartość około 2000 zł.)
l) 1200  punktów     -     Zabiegi z medycyny estetycznej w Instytucie Sharley (wartość 3.000 zł.)

4.3. Uczestnik wymienia punkty na nagrody samodzielnie w sklepie internetowym. Nagrody znajdują się w kategorii produktów: "Nagrody a punkty" pod adresem: sklep.permanentnywarszawa.pl/category/nagrody-za-punkty

4.4. Wartość nagród, które nie są precyzyjnie określone powyżej, zostaną doprecyzowane w chwili wydania nagrody Uczestnikowi.

4.5. Wybór nagrody powoduje automatyczne zmniejszenie ilości punktów Programu zgromadzonych przez Uczestnika o przypisaną danej nagrodzie wartość.

4.6. Wybór nagrody jest ostateczny. Wybranej nagrody nie można wymienić na inną nagrodę lub na gotówkę.

4.7. Nagrody będą przesyłane pocztą na adres wysyłkowy podany przez Uczestnika przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

 

5. UTRATA  STATUSU  UCZESTNIKA  PROGRAMU.

 

5.1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

5.2. Organizator wyklucza Uczestnika z Programu, jeżeli na jego Konto nie były dopisane jakiekolwiek punkty przez okres co najmniej 18 miesięcy.

5.3.  Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci (osoba fizyczna) lub likwidacji (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) Uczestnika oraz w razie zamknięcia konta w Sklepie Internetowym przez Użytkownika lub Organizatora. W takiej sytuacji zgromadzone na koncie Uczestnika punkty Programu zostają unieważnione.

5.4.  W razie wykluczenia Uczestnika z Programu, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika i do zamknięcia konta Uczestnika w Sklepie Internetowym. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

5.5.  O wykluczeniu Uczestnika z Programu oraz o unieważnieniu punktów, Organizator poinformuje Uczestnika drogą e-mail.

5.6.  Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie (na adres e-mail sklep@permanentnywarszawa.pl). Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, punkty Programu zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione, zaś na koncie Uczestnika zostanie zablokowana możliwość dodawania i gromadzenia punktów Programu.



6.      CZAS  TRWANIA  ORAZ  ZAKOŃCZENIE  LUB  ZAWIESZENIE  PROGRAMU

 

6.1. Program trwa od dnia 18.01.2014 r. i obowiązuje do czasu jego zakończenia przez Organizatora.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszania Programu w całości lub części, w każdym momencie i bez podawania przyczyn. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego z 14 dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik otrzyma odpowiednią informację drogą e-mail.

6.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych punktów Programu na Nagrody do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu.

6.4. Niewykorzystane punkty Programu pozostałe na koncie Uczestnika w dniu zakończenia Programu zostaną unieważnione.

6.5. Niewykorzystane punkty pozostałe na koncie Uczestnika w dniu zawieszenia Programu nie mogą zostać wykorzystane w czasie trwania zawieszenia.

6.6. W razie częściowego zawieszenia Programu, zasady uzyskiwania punktów Programu oraz ich wymiany na nagrody w okresie częściowego zawieszenia Programu, określa komunikat Organizatora.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszania lub zakończenia Programu - Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z zawieszeniem lub zakończeniem Programu.



7.      ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU

 

7.1.  Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności zasad przyznawania punktów Programu, ich wymiany na nagrody oraz listy nagród w Programie.

7.2.  W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu zmian w Regulaminie Programu - Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych ze zmianami Regulaminu Programu.



8.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1.  Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.2.  Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.



9.      REKLAMACJE.

 

9.1.  Uczestnik może zgłaszać do Organizatora w czasie trwania Programu, reklamacje dotyczące przebiegu Programu, poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: sklep@permanentnywarszawa.pl

9.2.  Reklamacja powinna zostać przesłana do Organizatora w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej podstawą reklamacji. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane. Każda reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika oraz adres korespondencyjny, w tym adres e-mail) oraz opis nieprawidłowości będącej podstawą reklamacji.

9.3.  Odpowiedzi na reklamacje będą dokonywane w drodze korespondencji e-mail na adres z którego Organizator otrzymał zgłoszenie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

9.4.  Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu. Po zakończeniu Programu reklamacje nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

9.5.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony e-mailem w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.



10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 

10.1.   Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. W szczególności Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Programu, jeżeli jest to spowodowane przyczynami zewnętrznymi wobec Organizatora, w szczególności brakiem dostępu do sieci Internet. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych punktów Programu.

10.2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie swoich obowiązków związane z Programem , jeżeli jest to spowodowane zaniedbaniami Uczestnika lub podmiotów zewnętrznych;

10.3.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek.


11.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

11.1.   Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem: www.sklep.permanentnywarszawa.pl/webpage/regulamin-nagrody-za-punkty.html

11.2.   W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa, obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11.3.   Wszelkie spory związane z interpretacja i/lub realizacją Programu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Organizatora.